GoS - Cập nhật Script ComBo một số tướng (như L#)

Topic này sẽ thường xuyên đăng tải các Script Auto Combo tool GoS. Tool GoS sẽ dần phát triển cho đến khi Auto Combo riêng Full tướng như L#:

CHÚ Ý: SHIFT hiện Menu Auto ComBo  - F7: hiện menu GoS

GoS 1.4: Cập nhật Auto ComBo các tướng sau:
- Cassiopeia
- Katarina
- Orianna
- Ryze
- Xerath
- Yasuo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LOL