9/2/2018 đã nâng cấp LCS + GOE + VNBOL cho phiên bản mới LoL 8.3

9/2/2018 đã nâng cấp LCS cho phiên bản mới LoL 8.3. HIỆN TẠI LCS + GOE + VNBOL ĐỀU ĐÃ HOẠT ĐỘNG


LOL