Các phần mềm hỗ trợ khi sử dụng Tool Auto LoL

PHẦN MỀM HỖ TRỢ ĐÃ ĐƯỢC ĐỂ CHUNG TRONG LINK TẢI LCS VÀ VNBOL. CÁC BẠN KO CẦN CÀI PHẦN MỀM HỖ TRỢ NÀY NỮA. 

NẾU TRƯỜNG HỢP KO HIỆN MENU THÌ CÁC BẠN CÓ THỂ CÀI LẠI PHẦN MỀM HỖ TRỢ = TAY

1. VC2015 X86 https://download.microsoft.com/download/0/6/4/064F84EA-D1DB-4EAA-9A5C-CC2F0FF6A638/vc_redist.x86.exe


2. VC2015 X64 https://download.microsoft.com/download/0/6/4/064F84EA-D1DB-4EAA-9A5C-CC2F0FF6A638/vc_redist.x64.exe

3, PHẦN MỀM ĐỒ HỌA HIỆN MENU: https://download.microsoft.com/download/8/4/A/84A35BF1-DAFE-4AE8-82AF-AD2AE20B6B14/directx_Jun2010_redist.exe

(để cài phần mềm đồ họa ta mở lên => click browser chọn chỗ lưu => sau khi lưu xong ta vào foder đó tìm file dxsetup để chạy là được.)LOL