Hướng dẫn sử dụng LeagueSharp L#

Hướng dẫn sử dụng LSharp Ver 5.21 như Sub + anti ban sử dụng nick nulled
LOL