Sửa lỗi bugflat Tool GoS

Do bên nước ngoài đã cập nhật LoL ver 6.1 nhưng ở Việt Nam Garena chỉ mới Ver 5.24 cho nên khi cài đặt GoS các bạn lưu ý phải tích chọn ver 5.24 như hình vẽ mới có thể vào được Tool !!LOL